Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แบบรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนมกราคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนมีนาคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนเมษายน 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนพฤษภาคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนมิถุนายน 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนกรกฎาคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนสิงหาคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนกันยายน 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนตุลาคม 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนพฤศจิกายน 2562
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเดือนธันวาคม 2562