Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (1)

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา

- ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา