Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562