Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบพัฒนาจังหวัด

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564