11/15 2562

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร


โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร

 

          องค์ประกอบ ก.ธ.จ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ (ข้อ ๕) ประกอบด้วย

          - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน

          - ผู้แทนภาคประชาสังคม  จำนวน ๙ คน

          - ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๓ คน

          - ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  จำนวน ๓ คน

 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด ดังนี้

จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด

จำนวน ก.ธ.จ. ทั้งหมด

ประธาน
(ผต.นร.)

จำนวน ก.ธ.จ.

ภาคประชาสังคม

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ภาคธุรกิจเอกชน

ไม่เกิน ๑๐

๑๔

ตั้งแต่ ๑๑ - ๑๕

๑๖

ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐

๑๘

๒๑ อำเภอขึ้นไป

๒๐

๑๑

         สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ รับรองรายชื่อกรรมการธรรมา
ภิบาลจังหวัดพิจิตร ดังนี้

          ข้อ ๑ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวน ๙ คน ได้แก่

                   ๑.๑ นายรักษ์  สุขสวัสดิ์

                   ๑.๒ นายสมจิต  แช่มชัย

                   ๑.๓ นายณรงค์  สอาดเอี่ยม

                   ๑.๔ นายนพดล  พึ่งวัฒนะ

                   ๑.๕ นางพเยาว์  เต็งสุวรรณ์

                   ๑.๖ นายสมควร  หล่อนาค

                   ๑.๗ นายชูศักดิ์  พิพัฒนกุล

                   ๑.๘ นางธันย์ชนก  วามะสุรีย์

                   ๑.๙ นายไพรัตน์  เขษมศักดิ์

          ข้อ ๒ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ได้แก่

                   ๒.๑ นายวิทยา  กรวยศิริวงศ์

                   ๒.๒ นายณรงค์ฤทธิ์  พัฒนศรีศักดา

                   ๒.๓ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์

         ข้อ ๓ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน ๓ คน ได้แก่

                   ๓.๑ นายเฮง  เดียวสุรินทร์

                   ๓.๒ นายบดินทร์  มีลาภ

                   ๓.๓ นายธวัชชัย  กาวประเสริฐ

โดยกรรมการได้เลือกนายรักษ์  สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่รองประธาน ก.ธ.จ. และมีที่ปรึกษา ก.ธ.จ.พิจิตร ดังนี้

                            ๑) นายบุญยัง  จุมพล                ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

                            ๒) นางอัชณัฐ  ปรารถนารักษ์อู่ดี    ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

                            ๓) นายสุธนต์  เทียนเฮง             ที่ปรึกษาด้านวิชาการ