Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลฯ ตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 

 

- ม.9 (1)   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและ   คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  

- ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 

- ม.9 (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  

- นโยบายของรัฐบาล

- นโยบายของกระทรวงมหาดไทย

- พันธกิจของสำนักงานจังหวัด

 

- ม.9 (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

- ม.9 (4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- คู่มือประชาชนสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- หนังสือของจังหวัดพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- ข่าวประกาศตามข้อสั่งการและหนังสือฯ

- ข่าวประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการและหนังสือฯ

- ตัวชีวัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจิตร ปี 2559

 

- ม.9 (5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด

 

- ม.9 (6)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

- ไม่มีเอกสารตามมาตรานี้ เพราะไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

 

- ม.9 (7)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ

- สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี

- รายงานการประชุมต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร

 

- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด 9 (8)

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา และสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง