09/18 2555

บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร

บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร

 

- ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2560

- สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560