Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คำขวัญจังหวัดพิจิตร

ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง

          จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับสามของภาคเหนือ รองจากจังหวัด เชียงรายและนครสวรรค์ โดยมีแปลงเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเมือง พิจิตร บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ตะพานหิน พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หลวงประทาน ขาวชะลอ เหลืองประทิว ขาวกอเดียว ขาวดอก มะลิ สุพรรณบุรี 60 ขาวตาแห้ง และระหว่าง พ.ศ. 2540-2541 จังหวัดพิจิตรได้สนับสนุนการผลิตข้าวพันธุ์ที่ตลาดต้องการและให้ ผลตอบแทนสูง โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดี มีผลผลิตราคาสูงได้แก่ข้าวหอมมะลิ ข้าวชัยนาท 1 และข้าวสุพรรณบุรี 60พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปรัง เนืองจากมีแหล่งน้ำ ทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีน้ำใช้ตลอดได้ทั้งปี ในบางพื้นที่มี การขุดเจาะน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) มาใช้ในช่วงฤดูแล้งจึงสามารถทำนาปรังได้ทั้งปีละ 3 ครั้ง ส่วนการทำนาปีจะ เริ่มเพาะปลุกระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวได้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม