Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แจ้งเตือนสถานกาณ์และสาธารณภัย

สถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดพิจิตร.

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

- ประกาศภัยพิบัติ จังหวัดพิจิตร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)

      - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)

         - ภาพรวม การติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งประเทศ

         กราฟแสดงข้อมูลปริมาณน้ำ แม่น้ำน่าน

            - สถานีตรวจวัดน้ำท่ากรมชลประทาน บ้านราชช้างขวัญ อ.เมือง

            - สถานีโทรมาตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) อ.ตะพานหิน

            - สถานีตรวจวัดน้ำท่ากรมชลประทาน บ้านบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

         กราฟแสดงข้อมูลปริมาณน้ำ แม่น้ำยม

            - สถานีตรวจวัดน้ำท่ากรมชลประทาน บ้านสามง่าม อ.สามง่าม

            - สถานีโทรมาตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) อ.โพธิ์ประทับช้าง

            - สถานีตรวจวัดน้ำท่ากรมชลประทาน หน้าอำเภอโพทะเล อ.โพทะเล

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง

      -  รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำน่าน

      -  รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำยม