Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รวมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร คำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ) และอื่นๆ

ประกาศจังหวัดพิจิตร

1. เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด

2. เรื่อง เรื่อง ห้ามการชุมชน การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 (ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

ดาวน์โหลด

3. เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564 (ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร

1. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

2. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

3. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

4. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

5. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 (ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

6. เรื่อง ขยายเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 (ณ วันที่ 15 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

7. เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) (ฉบับที่ 7) (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

8. เรื่อง คำแนะนำในการนั่งรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์และสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 8) (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

 

คำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ)

คำสั่ง ปี 2564

1. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 1 / 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอเป็นผู้รับคำร้องและพิจารณาอนุญาต ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (วันที่ 5 มกราคม 2564)

ดาวน์โหลด

2. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 2 / 2564 เรื่อง การจัดตั้งจุดคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 8 มกราคม 2564)

ดาวน์โหลด

คำสั่ง ปี 2563

1. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 1 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 27 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

2. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 2 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 27 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

3. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 3 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 27 มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลด

4. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 4 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 1 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

5. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 5 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 8 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

6. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 6 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 8 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

7. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 7 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 13 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

8. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 8 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 15 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

9. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 9 / 2563

ยกเลิกคำสั่ง

10. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 10 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 22 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

11. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 11 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 23 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

12. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 12 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 30 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด

13. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 13 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

14. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 14 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

15. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 15 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

16. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 16 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

17. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 17 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

18. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 18 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

19. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 19 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

20. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 20 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

21. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 21 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

22. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 22 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

23. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 23 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

24. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 24 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

25. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 25 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

26. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 26 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

27. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 27 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

28. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 28 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

29. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 29 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

30. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 30 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

31. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 31 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

32. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 32 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

33. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 33 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

34. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 34 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด

35. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 35 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

36. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 36 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

37. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 37 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

38. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 38 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

39. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 39 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

40. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 40 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

41. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 41 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

42. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 42 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

43. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 43 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

44. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 44 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

45. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 45 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามกีฬา) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

46. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 46 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

47. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 47 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

48. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 48 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

49. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 49 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

50. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 50 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์) (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

51. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 51 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

52. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 52 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การจัดประชุม อบรม สัมมนา) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

53. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 53 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

54. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 54 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

55. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 55 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

56. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 56 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

57. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 57 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

58. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 58 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การออกกำลังกายแบบกลุ่ม ในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

59. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 59 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

60. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 60 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

61. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 61 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

62. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 62 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ดาวน์โหลด

63. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 63 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

64. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 64 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

65. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 65 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

66. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 66 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

67. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 67 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

68. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 68 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การขนส่งสาธารณะ) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ดาวน์โหลด

69. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 69 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) (วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

ดาวน์โหลด

70. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 70 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล) (วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

ดาวน์โหลด

71. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 71 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา) (วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

ดาวน์โหลด

72. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 72 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบัน กวดวิชา) (วันที่ 1 กันยายน 2563)

ดาวน์โหลด

73. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 73 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันได้) (วันที่ 1 กันยายน 2563)

ดาวน์โหลด

74. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 74 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะ) (วันที่ 1 กันยายน 2563)

ดาวน์โหลด

75. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 75 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด

76. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 76 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (วันที่ 25 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด

77. คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 77 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด 

 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
ในเขตท้องที่จังหวัดพิจิตร

1. ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดพิจิตร
     เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด