Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

  •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

  •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวันชัย  ลาภธนชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

 
 

 

นางเพ็ญศรี  กันเตียง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

พนักงานพิมพ์ ส 3

 

 

 

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกัณญาภรณ์  สงวนทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

  •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  นิธิศิวัฒน์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

 
 
 

นายกรรณสูตร  ด่านพิไลพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์  ชูวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

พันตรีรังสรรค์  รังษิรุจิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนครินทร์  อ่อนนุ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

   

 

   

นางสาวนิลยา  แก่นคำเป๊ก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศพส.

 

  •  ฝ่ายอำนวยการ

 

นายวันชัย  ลาภธนชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   
 

 นายธีระ  ใจเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอุไร  สถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรปฏิบัติการ

     

 นายโขมพัตร  โพธิบัติ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณณิภา  สมณา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี  วิตูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

นายเสนี ประสิทธิ์วิเศษ

พนักงานบริการ บ 2

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

     

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางสาวกานดา  จำลองศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     

นางสาววิลัยวรรณ  ผลประเสริฐ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจิรพล  ยอดจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

  •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายเด็ดดวง  สวัสดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

     

นางสาวธนิดา  ต่อปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

     

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   

 

  •  หน่วยตรวจสอบภายใน
     

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางนภัสวรรณ  ปัญญากูล

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ