Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

  •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

  •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร(รก.)

 
 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

 

 

 

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

   

 

  •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

 
 
 

พันตรีรังสรรค์  รังษิรุจิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

   

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายชนินทร์ นาคจำนงค์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

  •  ฝ่ายอำนวยการ

 

นายธีระ  ใจเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(รก.)

   
 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอนงค์  ชูวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี  วิตูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

     

นายเสนี ประสิทธิ์วิเศษ

พนักงานบริการ บ 2

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

   

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

     

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายจิรพล  ยอดจันทร์

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

 

 

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวสุวิมล  สุขโสภี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

  •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายเด็ดดวง  สวัสดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

     

นางสาวธนิดา  ต่อปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

     

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

 

 

  •  หน่วยตรวจสอบภายใน
     

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางนภัสวรรณ  ปัญญากูล

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ