Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

  •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

  •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพัฒนา  ล้อมวงษ์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

 

 

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

  •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

   

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีระ  ใจเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

   

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายชนินทร์ นาคจำนงค์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง

จนท.นโยบายและแผน(ตำบลละ5ล้าน)

นางสาวพัชรินทร์ ศรีอำนาจ

จนท.นโยบายและแผน(ตำบลละ5ล้าน)

 

 

  •  กลุ่มงานอำนวยการ

 

นายพิเชฐ  บางณรงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

 
 

 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกณิกา ฉิมวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นางสาวรัชนา พุฒรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

     

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

     

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

 

   

นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายจิรพล  ยอดจันทร์

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวสุวิมล  สุขโสภี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

     

 

  •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 นายยอดชาย  ภูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 นางสาวนุชรินทร์  ลาดโฮม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

     

 

  •  หน่วยตรวจสอบภายใน


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวลลิลทิพย์  ทองดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ