Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

  •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 

 

นายทองทศ  อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

  •  กลุ่มงานศูนย์ดำรธรรม

นายพัฒนา  ล้อมวงษ์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา  เฟื่องธรรมขจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

 

 

     

 

  •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

   

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัชษนัญฆ์  จันตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

 


 

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

  •  กลุ่มงานอำนวยการ

 

นายสมพงษ์  คงสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 
 
 

นายจิรพล  ยอดจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

 

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

   
 

 

 

     

 

  •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 นายปิยะ  วงศ์ทองเหลือ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

   

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

 

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

     

 

  •  หน่วยตรวจสอบภายใน


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวลลิลทิพย์  ทองดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ