Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 

นางบุษราคัม หวังศิริจิตร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 •  กลุ่มงานศูนย์ดำรธรรม

-อยู่ในระหว่างรอการแต่งตั้ง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

 

 

 นางสาววศินี วิรานันท์

นิติกรปฏิบัติการ

 นายอภิพล คชสังข์สีห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายจิรพล ยอดจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน หน้าห้องรอง ผวจ.

นางดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

างราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวเบญจวรรณ ทัศไพ

เจ้าหน้าที่นิติกร

นายสรนัย ศรีนาราง

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวจุฑาทิพย์ บำเรอจิตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานหน้าห้องรอง ผวจ.

 

 •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายสุทธิชาติ เจริญศรีปราการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นายสิทธิชัย เพ็ชรพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวอรุณี อ้นมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวพิชชา บวรโภคินกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

   

 นางสาวกาญจนา ศิริสุภาพร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

   

 

 •  กลุ่มงานอำนวยการ

 

นางสาวอรุณพร  ภิรมย์ภักดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

   

นายชำนาญ  จันทวาล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 นางสาวเจนจิรา บุญคำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการ ส 3

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

 

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววิภา  วงษ์ษา

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน หน้าห้องรอง ผวจ.

นางสาวมัสลิน อนันต์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวบุญญรัตน์  พันธุ์อุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน หน้าห้อง ผวจ.

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิราวรรณ บุษบก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

   

นางฉันทนา  จันทรประจักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุวิมล พลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

 

 

 

     

 

 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

นายธีระ ใจเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

   

นายวุฒิศักดิ์  สิริโสภณรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

   

 นางสาวธัญญาเนศวร์ ธนากูลไกรกิติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานบุคคล

ปฏิบัติงาน หน้าห้อง ผวจ.

   

 

 •  หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปฏิบัติงานหน้าห้องรอง ผวจ.

 

นางสาวยุพาวรรณ แก้วสว่าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

 

 •  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
 •  กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 •  อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 •  ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

 

 

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

01เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

02เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

03เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

04เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

05เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ