Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

นายทองทศ อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 

นายทองทศ  อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 •  กลุ่มงานศูนย์ดำรธรรม

นายสิริบูรณ์  ชูตระกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

 

 

 นางสาววศินี วิรานันท์

นิติกรปฏิบัติการ

 นายอภิพล คชสังข์สีห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

 

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

 นางสาวเบญจวรรณ ทัศไพร

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

 

 

นายสรนัย ศรีนาราง

เจ้าหน้าที่นิติกร

   

 

 •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

   

 

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายสุทธิชาติ เจริญศรีปราการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นายสิทธิชัย เพ็ชรพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธัญญาเนศวร์ ธนากูลไกรกิติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

 

 นางสาวพิชชา บวรโภคินกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

   

 

 •  กลุ่มงานอำนวยการ

 

นางจารุวรรณ วรุณันต์ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 
 
 

นายจิรพล  ยอดจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวเจนจิรา บุญคำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการ ส 3

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

     

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาววิภา  วงษ์ษา

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมัสลิน อนันต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

   

นางสาววิราวรรณ บุษบก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุวิมล พลรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

     

 

 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 -ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

   

นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

     

 

 •  หน่วยตรวจสอบภายใน


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาวยุพาวรรณ แก้วสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

 

 •  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
 •  กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 •  อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 •  ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

 

 

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

01เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

02เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

03เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

04เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

05เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ