Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัที่ 1 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด