Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลด