Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ITA จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and  TransparencyAssessment (OIT)

ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง  <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

2.ข้อมูลผู้บริหาร  <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

3.อำนาจหน้าที่  <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q & A

นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบสองทางผ่าน Facebook ของจังหวัด ซึ่งได้วางลิงก์ไว้แล้ว

9.Social Network

- ช่องทางเชื่อมโยงจากเว็บไซต์จังหวัดไปยัง Facebook

- Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

<<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     รายงานการใช้จ่ายและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพิจิตร ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

<<pdf>>    <<ลิงก์ Web>>

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายละเอียด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>
- รายงานผลการดำเนิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิจิตร <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>
- รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จังหวัดพิจิตร <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ <<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

<<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

- คู่มือสำหรับผู้รับบริการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)

<<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แบบรายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2563  <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

17.E - Service

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค
<<รายละเอียด>>  <<ลิงก์ Web>>

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

<<pdf>>  <<ลิงก์ Web>>

 

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

 

     รายงานการใช้จ่ายและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพิจิตร ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

<<pdf>>    <<ลิงก์ Web>>

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายละเอียด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>
- รายงานผลการดำเนิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิจิตร <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>
- รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จังหวัดพิจิตร <<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

<<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

<<pdf>>

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

<<ลิงก์ Web>>

24.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

<<pdf>>   <<ลิงก์ Web>>

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายละเอียด

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- รายละเอียด

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- รายละเอียด

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของจังหวัดพิจิตร

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- รายละเอียด

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. กิจกรรม Big Cleaning Day  <<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ  <<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  <<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

  <<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศเจตจำนง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิจิตรใสสะอาด" (หน้าเว็บและลิงก์ดาวน์โหลด)

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ไฟล์ pdf)

แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร  <<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

<<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพิจิตร

<<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<pdf>>  <<เว็บลิงก์ URL>>

 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดพิจิตร)

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดพิจิตร)

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)