Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลิงค์ส่วนราชการตามคู่มือบริการประชาชน

 

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

- เรือนจำจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ITA จังหวัดพิจิตร 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของจังหวัดพิจิตร 2561

หนังสือ / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 - คู่มือมาตราการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ / ดาวน์โหลด
   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)

EB 1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

- แนวทางการปฏิบัติในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับสาธารณชน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

EB 1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- Website จังหวัดพิจิตร

- โครงสร้างการบริหารงาน

- คณะผู้บริหาร

- หัวหน้าส่วนราชการ

- แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/การติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

EB 2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติขจัดความยากจน

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

- ดาวน์โหลด

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดาวน์โหลด

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- ดาวน์โหลด

- การเผยแพร่บนระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561

- แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561 - 2564)

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

- หัวข้อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร รายการย่อย : รายงานการประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- หัวข้อ : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ รายการย่อย : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

EB 5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ดาวน์โหลด

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

- คำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2791/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- ดาวน์โหลด

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2560

EB 10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

- แบบรายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2560

- คู่มือป้องกันผลประโยชรน์ทับซ้อน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายในการป้องกันและรับสินบน

EB 10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 - ดาวน์โหลด

EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดาวน์โหลด

EB 12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

- พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

- ลิงค์ส่วนราชการตามคู่มือบริการประชาชน

- การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ITA จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and  TransparencyAssessment (OIT)

ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 คำถาม)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

- โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q & A
9.Social Network
แผนดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E - Service

- ระบบบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด

- ระบบสมาร์ทออฟฟิส ให้บริการด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจองห้องประชุม ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวประชาสัมพันธ์

- ระบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้่บริการอินเทอร์เน็ตกระทรวงมหาดไทย(เฉพาะผู้ต้องการใช้งานในเครือข่าย)

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร

- ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิจิตร

46.มาตรการป้องกันการรับสินบน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)