Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Open Data จังหวัดพิจิตร

Open Data จังหวัดพิจิตร

     จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร
     รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
     <<Download และใช้งานข้อมูล>>

 

ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดพิจิตร
    ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล ตำบล รหัสหมู่ หมู่ สถานะ สถานะการเปิดบริการ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร รหัสระดับการบริการ ระดับการบริการ รหัสประเภทบริการ ประเภทบริการ รหัสการเปลี่ยนแปลง ชื่อการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ วันที่กำหนดรหัส วันที่ยกเลิกรหัส วันที่เปิดบริการ วันที่ปิดบริการ และวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
    <<Download และใช้งานข้อมูล>>

 

ลิงค์ส่วนราชการตามคู่มือบริการประชาชน

 

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

- เรือนจำจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ITA จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and  TransparencyAssessment (OIT)

ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 คำถาม)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

- โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q & A
9.Social Network
แผนดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E - Service

- ระบบบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด

- ระบบสมาร์ทออฟฟิส ให้บริการด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจองห้องประชุม ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวประชาสัมพันธ์

- ระบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้่บริการอินเทอร์เน็ตกระทรวงมหาดไทย(เฉพาะผู้ต้องการใช้งานในเครือข่าย)

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร

- ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิจิตร

46.มาตรการป้องกันการรับสินบน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)

 

ITA จังหวัดพิจิตร 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของจังหวัดพิจิตร 2561

หนังสือ / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 - คู่มือมาตราการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ / ดาวน์โหลด
   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)

EB 1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

- แนวทางการปฏิบัติในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับสาธารณชน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

EB 1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- Website จังหวัดพิจิตร

- โครงสร้างการบริหารงาน

- คณะผู้บริหาร

- หัวหน้าส่วนราชการ

- แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/การติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

EB 2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติขจัดความยากจน

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

- คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

- ดาวน์โหลด

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดาวน์โหลด

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- ดาวน์โหลด

- การเผยแพร่บนระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- ดาวน์โหลด

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561

- แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561 - 2564)

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

- หัวข้อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร รายการย่อย : รายงานการประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- หัวข้อ : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ รายการย่อย : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

EB 5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ดาวน์โหลด

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

- คำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2791/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- ดาวน์โหลด

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2560

EB 10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

- แบบรายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2560

- คู่มือป้องกันผลประโยชรน์ทับซ้อน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายในการป้องกันและรับสินบน

EB 10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 - ดาวน์โหลด

EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดาวน์โหลด

EB 12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

- พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

- ลิงค์ส่วนราชการตามคู่มือบริการประชาชน

- การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ITA จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2563

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and  TransparencyAssessment (OIT)

ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

- โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

- สำนักงานจังหวัดพิจิตร

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q & A

นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบสองทางผ่าน Facebook ของจังหวัด ซึ่งได้วางลิงก์ไว้แล้ว

9.Social Network

- ช่องทางเชื่อมโยงจากเว็บไซต์จังหวัดไปยัง Facebook

- Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E - Service

- ระบบบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด

- ระบบสมาร์ทออฟฟิส ให้บริการด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจองห้องประชุม ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวประชาสัมพันธ์

- ระบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้่บริการอินเทอร์เน็ตกระทรวงมหาดไทย(เฉพาะผู้ต้องการใช้งานในเครือข่าย)

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร

- ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-

 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดพิจิตร)