Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ITA จังหวัดพิจิตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของจังหวัดพิจิตร

หนังสือ / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 - คู่มือมาตราการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ / ดาวน์โหลด
   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดพิจิตร)

EB 1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

- แนวทางการปฏิบัติในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับสาธารณชน

EB 1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- Website จังหวัดพิจิตร

- โครงสร้างการบริหารงาน

- คณะผู้บริหาร

- หัวหน้าส่วนราชการ

- แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี/การติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

EB 2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- ดาวน์โหลด

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- ดาวน์โหลด

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดาวน์โหลด

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- ดาวน์โหลด

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- ดาวน์โหลด

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

-หัวข้อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร รายการย่อย : แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

- หัวข้อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร รายการย่อย : รายงานการประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- หัวข้อ : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ รายการย่อย : ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

EB 5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ดาวน์โหลด

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

- ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

- คำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2791/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- ดาวน์โหลด

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2560

EB 10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 - ดาวน์โหลด

EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดาวน์โหลด

EB 12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

- การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้