Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

* เริ่มใช้งานเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เอกสารก่อนหน้าดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

 
เดือนพฤษภาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (เมษายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
 
เดือนมิถุนายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน
 
เดือนกรกฎาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม
 
เดือนสิงหาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม
 
เดือนกันยายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน
 
เดือนตุลาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กันยายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนตุลาคม
 
เดือนพฤศจิกายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน