Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

 

เดือนมกราคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(ธันวาคม ๒๕๖๓) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
เดือนกุมภาพันธ์ - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มกราคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กุมภาพันธ์) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม
เดือนเมษายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มีนาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(เมษายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(พฤษภาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มิถุนายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กรกฎาคม)
- ตารางสรุปข้อราชการสำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เดือนกันยายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กรกฎาคม)(เดือนสิงหาคมงดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน
เดือน

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 

เดือนมกราคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(ธันวาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์ - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มกราคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กุมภาพันธ์) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม
เดือนเมษายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มีนาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(เมษายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(พฤษภาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(มิถุนายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กรกฎาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(สิงหาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน
เดือนตุลาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(กันยายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(ตุลาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน
 
เดือนธันวาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(พฤศจิกายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม
 

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

 
เดือนมกราคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม2561)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม
 
เดือนกุมภาพันธ์ - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (มกราคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม
 
เดือนเมษายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (มีนาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนเมษายน
 
เดือนพฤษภาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (เมษายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
 
เดือนมิถุนายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน
 
เดือนกรกฎาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม
 
เดือนสิงหาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน
เดือนตุลาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กันยายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา(พฤศจิกายน) และระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

* เริ่มใช้งานเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เอกสารก่อนหน้าดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

 
เดือนพฤษภาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (เมษายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
 
เดือนมิถุนายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน
 
เดือนกรกฎาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม
 
เดือนสิงหาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม
 
เดือนกันยายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน
 
เดือนตุลาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (กันยายน)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนตุลาคม
 
เดือนพฤศจิกายน - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม)
- ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน
 
เดือนธันวาคม - รายงานการประชุมฯ ประจำเดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน)
- ะเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม