Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดฝึกอบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 4.0

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หวังการประชาสัมพันธ์เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ รวดเร็ว ถูกต้อง บนพื้นฐานของความจริง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 4.0 โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานไม่ว่าส่วนราชการ หรือภาคเอกชน เพราะการประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความจริง ความถูกต้อง สร้างสรรค์ จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคราชการ ต้องสื่อสารกับประชาชนให้มาก ให้เข้าใจ เพราะข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน

     สำหรับการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 4.0 จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้จัดขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ ทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการประชาสัมพันธ์ขยายผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆซึ่งครอบคลุมนโยบายจังหวัด นโยบายกลุ่มจังหวัด โดยเน้นความสอดคล้องของสภาพสังคมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างการทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 4.0 โดยศาสตรจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล รองประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยอ.อรรจน์ สีหอำไพ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย คุณสมคิด ชัยจิตวนิช ช่างภาพอิสระ และเทคนิคการเป็นพิธีกร โดย อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ นักพูดชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งการอบรมดังกล่าว ดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 60

 

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...