Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/ 2562

     วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและ เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกสภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร