08/17 2559

ผวจ.พจ ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจฐานราก

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร