Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พจ ประธานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร