Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ปภ.พิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

 

          วันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ ห้องมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพล่าซ่า นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการจุดตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 

          ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประชาชนจำนวนมากมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ซึ่งสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตคือการดื่มสุรา การขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด และการตัดหน้ากระชั้นชิด ประกอบกับพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อความรุนแรงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ การไม่สวมหมวกนิรภัย ล้วนเป็นปัญหาจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหารวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดสถิติการเกิดุบัติเหตุทางถนน ลดผู้บาดเจ็บ และลดผู้เสียชีวิต ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัยกลไกของการบูรณาการจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เข็มแข็ง และกลไกอื่นๆที่มีประสิทธิภาพ

          กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล การระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา การหาแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขในช่วงเทศกาลช่วงสงกรานต์ ในพื้นที่เสี่ยง และจุดอันตราย การพิจารณาจุดตรวจช่วงเทศกาลช่วงสงกรานต์ให้มีความเหมาะสมสอดรับกับสภาพของพื้นที่ การอำนวยความสะดวกทางจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้ง 12 อำเภอ ภาคีเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสิน 90 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...