Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นหลักชัย ภาคีร่วมใจสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

 

          จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทั้ง 12 อำเภอ มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย ที่ดี ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน รวมทั้งหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน หวังผู้สูงอายุอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้แก่ลูกหลานได้ยาวนาน

          วันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่วัดท่ามะไฟ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมสัญจรชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยวัยสูงอายุ ด้วย 3 อ. 3 ส. วิถีธรรม วิถีไทย แผนที่ชีวิต แผนที่ชุมชน ด้วยกิจกรรมการเสวนาของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่และผู้สูงอายุ ถึงปัญหาตลอดจนแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกหลัก ถูกวิธี ศิลปะการแสดงจากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี การออกบูธจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองในชุมชนให้เลือกซื้อหา เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ ทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังมีการออกบูธสาธิตการดูแลสุขภาพด้วยพืชพันธุ์สมุนไพรท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ทดลองประคบแก้อาการปวดข้อเข่าด้วยสมุนไพรไทยครั้งนี้ด้วย 

          สำหรับการประชุมสัญจรชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการต่อเนื่องครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 51 เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีเวทีแสดงศักยภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่กับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุหันมาสนใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ช่วยให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ได้ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของเครือข่ายที่จะดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...