Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน

 

          จังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

          วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

          โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เพื่อให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เช่น เล่นดนตรี แข่งกีฬา หรืองานบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

          สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ได้แก่ เยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่จาก 12 อำเภอ จำนวน 100 คน มีกำหนดระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2560 โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนวทางการศึกษานอกระบบ การฝึกระเบียบวินัยในตนเอง การสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ภาวะผู้นำที่จะช่วยเหลือราชการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...