Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดโครงการ โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ

 

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ศาลาการเปรียญวัดเขาพระ ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการ โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานปนิธานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9

          โดยโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ ได้จัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรชาวพิจิตรที่แต่ก่อนใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะได้รับสารเคมีเป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ชมรมคนรักในหลวงได้เห็นถึงปัญหา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อนำเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรมาปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ในการงดใช้สารเคมี โดยหันมาใช้สารชีวภาพ จากธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต และประชาชนผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเป็นการสร้างผู้นำในชุมชน ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมจะออกไปเป็นผู้นำ
ด้านการเกษตรพอเพียงได้ทันที 

          โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม ถึงทิศทางการพัฒนาการทำให้จังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว และรู้จักมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่าง12 – 14 พฤษภาคม รวม 3 วัน 2 คืน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...