Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์เป็น ORGANIC CITY เต็มรูปแบบ

 

          จังหวัดพิจิตร พร้อมส่งเสริมเกษตรกรทั้งชาวนาและชาวสวน หันมาเพาะปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้น จังหวัดพร้อมผลักดันให้พิจิตรสู่เมือง Organic City เต็มรูปแบบ 

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมพร้อมบรรยายในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภค โดยนอกจากจะมุ่งเน้นที่เกษตรกรผู้ทำนาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวโรงสีชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีทั้งเกษตรกรชาวนา ชาวสวน กลุ่มโรงสีชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปประเภทข้าว จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ถึงแนวทาง วิธีการต่างๆตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นข้าวหรือสินค้าเกษตรจากกลุ่มที่ร่วมโครงการต้องมีความปลอดภัยผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตเอง สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจ ปลอดภัยจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ 

         อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เน้นย้ำกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มโรงสีชุมชน นอกจากการผลิตสินค้าเกษตรทั้งข้าวและพืชผักที่ปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงแล้ว ความจริงใจ สัจจะ ความน่าเชื่อถือของเกษตรกรถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้มีการโกงตาชั่ง หรือการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ ผู้บริโภคเกิดขึ้นได้ เพราะหากเกิดขึ้นแล้วแม้แต่ครั้งเดียว ความน่าเชื่อถือจะหมดลง สินค้าที่ผลิตแม้ปลอดภัยจริง
แต่ก็จะไม่มีผู้ซื้อ หากทำได้แม้จะยาก แต่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรชาวพิจิตรได้อย่างแท้จริง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...