Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร 1 ใน 15 จังหวัดเตรียมเข้ารับการประเมิน โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ

 

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ หอประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดจน ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ

          จังหวัดพิจิตร ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคเหนือ ทำให้จังหวัดพิจิตรเป็น 1 ใน 15 จังหวัดที่ต้องเข้ารับการประเมินระดับประเทศ ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการขับเคลื่อนการดำเนินการ TO BE NUMBER ONE รวมไปถึงการติชม และข้อเสนอะแนะแก่ คณะผู้ทำงานของจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้จังหวัดพิจิตรได้วางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

          สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพิจิตรมีเครือข่ายประกอบด้วย โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจน ชมรม และชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ดีจังหวัดพิจิตรจะเร่งดำเนินการ แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อเตรียมตัวในการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...