Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ชูสองอำเภอต้นแบบ ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรม พิจิตรพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัด นายพิษณุ เสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกอำเภอต้นแบบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ในการทบทวนแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ. ศ. 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2560

      สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างมาตรฐาน การทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม สอดคล้องรับกับบริบทของสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง และหวังให้อำเภอต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก สามารถขยายผลต้นแบบไปสู่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอำเภอต้นแบบได้แก่ อำเภอสามง่าม และอำเภอทับคล้อ ซึ่งทั้งสองอำเภอในทุกปีจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลผ่าน ในช่วงฤดูฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดพิจิตรจึงได้นำสองอำเภอนี้มาจัดทำแผนเพื่อเป็นอำเภอต้นแบบในการป้องกันการเกิดอุทกภัย ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าอบรม โดยเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยจากอำเภอสามง่าม และอำเภอทับคล้อ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...