Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรหลังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากขึ้น

 

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวพิจิตร หวังเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนามีปริมาณข้าวมากขึ้นในจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิม

     วันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแขม ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับส่งเสริมนาแปลงใหญ่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน เพื่อสาธิตให้กับเกษตรกรได้เห็นถึงกระบวนการต่างๆที่จะเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและลดต้นทุนในการเพาะปลุก บำรุง รักษา ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกรผู้ได้นำเทคโนโลยี กระบวนการดังกล่าว นำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดให้ความรู้ในงานด้วย

     สำหรับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับส่งเสริมนาแปลงใหญ่ มีเป้าหมายสำคัญ คือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร และเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากเกษตรแปลงใหญ่แล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ โดยวิธีเปียกสลับแห้ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีผลดีจะส่งผลให้ช่วยประหยัดน้ำในการเพาะปลูก ลดต้นทุนในการจะต้องสูบน้ำ ช่วยแก้ปัญหาดินหล่มจากน้ำขัง ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช รากข้าวชอนไชหาอาหารได้ดีต้นข้าวไม่ล้ม โดยจะส่งผลให้ต้นข้าวแข็งแรง มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...