Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนใหม่ เรียกประชุมถึงปัญหาอุทกภัยหลังเดินทางถึงพิจิตรวันแรก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เรียกประชุมถึงปัญหาอุทกภัยหลังเดินทางถึงพิจิตรวันแรก

      วันนี้ (8 ตุลาคม 2555) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว ประเทศ ในส่วนของจังหวัดพิจิตร นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เกษียณอายุราชการลง และ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งในช่วงเช้าหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนจากจังหวัดสุโขทัย ได้เดินทางมาส่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดพิจิตรมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และในเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัด พิจิตร เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ จำนวน 10 อำเภอ 36 ตำบล 208 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,380 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร นาข้าวได้รับผลกระทบ จำนวน 4,870 ไร่ ถนนลูกรังถูกน้ำท่วมเป็นบางช่วง จำนวน 34 สาย คอสะพานชำรุด 1 แห่ง ท่อ คสล. ชำรุด 2 แห่ง สะพาน 1 แห่ง

เอื้อเฟื้อเนื้อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ภาพถ่ายภารกิจ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิจิตร