Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต

 

       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร นายปิยะ วงษ์ลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตร ปีพ.ศ. 2560 – 2564 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพื้นที่

      สำหรับจังหวัดพิจิตรมีแนวทางในการพัฒนากำลังคนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมโรงแรม ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดพิจิตร โดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน

       ทั้งนี้ รอง ผวจ. ได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำเสนอความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดพิจิตรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..