Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร

 

       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตรนายปิยะ วงษ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยให้หน่วยงานต่างๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน

        สำหรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 นั้น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..