Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 11 อำเภอ

          จังหวัดพิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 11 อำเภอ โดย ผวจ.พิจิตร จัดสรรเงินช่วยเหลือ อำเภอละ 500,000 บาท ขณะที่พื้นที่ 3 อำเภอระดับน้ำเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติใน 11 อำเภอ 60 ตำบล 402 หมู่บ้าน โดยจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง 10 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอตะพานหิน ประกอบด้วย 7 ตำบล 48 หมู่บ้าน 2.อำเภอวังทรายพูน ประกอบด้วย 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน 3.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประกอบด้วย 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน 4.อำเภอสามง่าม ประกอบด้วย 2 ตำบล 4 หมูบ้าน 5.อำเภอดงเจริญ ประกอบด้วย 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน 6.อำเภอโพทะเล ประกอบด้วย 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน 7.อำเภอสากเหล็ก ประกอบด้วย 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน 8.อำเภอเมืองพิจิตร ประกอบด้วย 8 ตำบล 42 หมู่บ้าน 9.อำเภอบางมูลนาก ประกอบด้วย 8 ตำบล48 หมู่บ้าน และ 10.อำเภอบึงนาราง ประกอบด้วย 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแก่อำเภอทั้ง 11 แห่ง อำเภอละ 500,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

          ขณะที่สถานการณ์น้ำ ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง ณ วันที่ 10 ส.ค. 60 แม่น้ำยม เขตพื้นที่อำเภอสามง่าม มีแนวโน้มคงที่ เขตพื้นที่อำเภอโพทะเล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านแม่น้ำน่าน เขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรและเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนาก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          ด้านสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ข้อมูลจาก สนง.ปภ.พิจิตร ณ วันที่ 10 สิงหาคม 60 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 อำเภอ 31 ตำบล 140 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 69,535 ไร่บ่อปลา 102 บ่อ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,638 ครัวเรือน โรงเรียนได้รับผลกระทบ 1 โรงเรียน และถนนได้รับผลกระทบ 75 สาย ขณะที่ อ.วังทรายพูน อ.ดงเจริญ และ อ.สากเหล็ก หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนในพื้นที่ อ.วชิรบารมีและ อ.ทับคล้อ ปริมาณน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

          สำหรับวันนี้ 10 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองบางมูลนาก และลงพื้นที่ตรวจประเมินจุดเสี่ยงในพื้นที่ ม.1ต.สามง่าม (เชื่อมต่อ ต.กำแพงดิน) อ.สามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาที่รองรับน้ำจาก ต.สามง่าม ต.กำแพงดินจ.พิจิตร และ ต.โคกสลุด ต.สนามคลี จ.พิษณุโลก เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..