Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.บางมูลนาก

       ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสามง่ามและอำเภอบางมูลนากหวังช่วยพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน เบื้องต้นประสานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จาก ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร ช่วยสูบน้ำออกจากนาข้าว

          วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางมูลนากและอำเภอสามง่าม โดยในส่วนของอำเภอบางมูลนาก ได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในการจัดการรับมือมวลน้ำ ที่อาจจะส่งผลให้ระดับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ 1 เมตร ตามข้อประกาศเตือนของกรมชลประทาน และประตูระบายน้ำห้วยคต หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก บริเวณเขตติดต่ออำเภอตะพานหิน เพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งอำเภอบางมูลนากและอำเภอตะพานหิน

          จากนั้นได้ลงพื้นที่เขตอำเภอสามง่าม ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม เพื่ออำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยการเร่งระบายน้ำ ที่กำลังท่วมนาข้าวของเกษตรกรลงสู่แม่น้ำยม ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประสานขอความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร มาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้ว

          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งหารือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เกิดความยั่งยืน และกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อระดมความช่วยเหลือประชาชนหวังบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..