Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กรมชลประทานติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม แก้อุทกภัยพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิจิตร

           กรมชลประทานติดตามแผนการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม จำนวน 4 ประตู มูลค่าเกือบพันล้านบาท เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่สิ่งใดอยากให้แก้ไข ปรับปรุง สิ่งใดอยากให้เพิ่มเติม หวังแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ได้เป็นระบบและยั่งยืน

          นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมกรมชลประทาน จัดโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในพื้นที่ อำเภอสามง่ามและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ในโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลกจำนวน 4 โครงการ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหน้าฝนจะสามารถระบายน้ำไม่ให้เอ่อท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเขตติดแม่น้ำยม หน้าแล้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร โดยหากนับปริมาณน้ำทั้ง 4 ประตู จะมีปริมาณน้ำเทียบเท่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 2 เขื่อนรวมกันเลยทีเดียว ซึ่งจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่ติดแม่น้ำยมจะได้ประโยชน์ครอบคลุม กว่า 100,000 ไร่

          โครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จประมาณ เดือนพฤษภาคม 2562 จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนกว่า ร้อยละ 90 เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ซึ่งในส่วนประชาชนที่เห็นด้วยและมีที่ดินอยู่ในเขตการดำเนินโครงการ โครงการได้จ่ายเงินค่าที่ดินไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วย คงจะต้องรอประกาศ พรบ.เวรคืน โดยหากโครงการดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำยม จะได้ประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างมาก เป็นการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาซ้ำซากเป็นประจำทุกปี

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..