Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ธ.ก.ส. ลุยแก้หนี้นอกระบบเกษตรกรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัย

 

         วันนี้ 31 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงข่าวในโครงการ “ธ.ก.ส. ลุยแก้หนี้นอกระบบเกษตรกรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัย”

          นายวิชาญ เทียมทาน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า “ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกร และครอบครัวโดยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร ให้กู้สูงสุดได้ไร่ละ 100,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท กรณีที่ใช้ที่ดินจำนองค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือร้อยละ 12 ต่อปี นอกจากนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก ธ.ก.ส.ได้เตรียมสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรดังกล่าว สามารถกู้เงินกรณีมีความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น โดยมีการผ่อนคลายหลักประกันเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.50 ถึง 0.85 ต่อเดือน ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 5,200 ราย เป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ แล้ว ธ.ก.ส.ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ด้วยการให้ความรู้ การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม รวมทั้งการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนมากขึ้น

          นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือดูแลลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ดังนี้

          1.ในเบื้องต้น ธ.ก.ส.ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยจัดหาถุงยังชีพจำนวน 600 ถุงเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

          2.ส่วนภาระหนี้สินเดิมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกร ธ.ก.ส.จะดำเนินการผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่ให้เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ ในรายใดที่เป็นภาระหนักธนาคารก็จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

          3.ออกมาตรการเพื่อให้มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครอบครัว ธ.ก.ส.จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันกู้

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....