Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เปิดตลาดต้องชม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย

        วันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ตลาดย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ

          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอทอป ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

          จังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกตลาดย่านเก่าวังกรดเป็นตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรงเป็นธรรมโปร่งใสมีการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งเที่ยงตรงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดีตามเอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมทั้งเป็นสถานที่ที่คนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมท้องถิ่น โดยกรมการค้าภายในได้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ จัดทำจุดถ่ายรูปป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้การเป็นตลาดต้องชม

          สำหรับตลาดย่านเก่าวังกรดถือเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐเพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยภายในตลาดมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการ ที่ขึ้นชื่อของย่านเก่าวังกรด เช่น หอยทอด หมูสะเต๊ะ และผัดไท ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ยังมีแสดงรำวงย้อนยุค ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราถูกจากกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....