Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชน อ.โพธิ์ประทับช้าง

 

          วันที่ 4 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ณ อบต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

          อบต.โพธิ์ประทับช้างได้จัดให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มองค์กรอื่นเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองนำไปสู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งในพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมบรรยายพิเศษในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้จ่าย กินอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย และมีความพอประมาณในตนเอง นอกจากนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังร่วมขับร้องเพลง รักพออย่างพอเพียง กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเพลงดังกล่าวจังหวัดพิจิตรจะใช้เป็นเพลงหลักในการจัดงาน คนพิจิตรตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายนนี้ ณ บริเวณบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....