Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร แนะข้าราชการบรรจุใหม่ยึดหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

 

          วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาจังหวัด” ซึ่งจังหวัดพิจิตรในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน้าที่สำคัญในการนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับในพื้นที่ ซึ่งข้าราชการจะต้องทำงานในเชิงรุกและท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

          ทั้งนี้ ผวจ.ได้ให้โอวาทแนวทางในการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครองตน ครองคน ครองงาน" มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานด้วยความ สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม ช่วยกันพัฒนาให้จังหวัดพิจิตรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....