Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร เป็น "จังหวัดสะอาด" รองอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ การดำเนินการบริหารจัดการขยะ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และ ททท. ทำ ทัน ที"

          จ.พิจิตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. มอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศประจำปี 2560 ให้แก่ 18 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ 4 จังหวัด โดยจังหวัดลำพูนได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองลงมาคือ จังหวัดพิจิตร ลพบุรี ตรัง ตามลำดับ และ จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนราชการทุกแห่งเพื่อเป็นต้นแบบ และ ขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สำคัญ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5.25 และ มีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายในหมู่บ้านกว่า 65,000 แห่ง และ ชุมชนกว่า 85,000 แห่งคิดเป็นร้อยละ 77.1 ซึ่งผลปรากฏว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลำพูน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นรางวัล จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมโล่รางวัล อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นรางวัล จำนวน 8 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล โดยในวันนี้มีพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มาจากการทำงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวพิจิตร ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยความสามัคคีตามแนวประชารัฐ ทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จังหวัดสะอาด เกิดความยินดีแก่ชาวจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่ง

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....