Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3

           วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่การพัฒนาที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงจัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ระยะ 20 ปี เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปีที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพ เกิดผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต่อไป

          สำหรับวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี ประมาณ 100 คน เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่ระดับภาค ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....