Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เปิดถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ นำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน

      4 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณตลาดตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินตะพานหิน) ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่จัดแสดงความเป็นวิถีชีวิตของชาวตะพานหิน ท่ามกลางผู้คนร่วมงานอย่างคึกคัก โดยตลาดดังกล่าวจะนำเอาของดีที่ขึ้นชื่อของอำเภอตะพานหินมารวมอยู่ในถนนคนเดินแห่งนี้ เช่น ผ้าทอบ้านป่าแดง กล้วยตากไฮโซ ลูกประคบสมุนไพรทุ่งทรายทอง ผลิตภัณฑ์โอท็อปจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ตลอดจนสินค้าอาหารทั่วไป รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองตะพานหิน” การแสดงลิเกเด็กเยาวชน มหกรรมรำวงย้อนยุค ทั้งนี้ตลาดถนนคนเดินตะพานหินจะจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ ณ บริเวณถนนเพ็ญศรี เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

       โครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินตะพานหิน) เป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตไทย ภูมิปัญญาดนตรี ศิลปะการแสดง และความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ภายใต้ “ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง และท่องเที่ยว”

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....