Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เตรียมขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เน้นหลักการสะอาด ปลอดภัย ไร้โฟม

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายปิยะ วงศ์ลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะ kick off ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

       สำหรับการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 10–30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดในแต่ละประเภท จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาดประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 615763 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 056 – 611089 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 056 – 612845

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....