Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร คณะเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน พร้อมนำบริการจากภาครัฐออกบริการแก่ประชนใน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”ณ วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

       ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับฟังถึงสภาพปัญหาที่ชาวอำเภอบึงนารางต้องการ รับฟังข้อเสนอแนะจากทางท้องถิ่นเพื่อนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สำหรับอำเภอบึงนาราง มีปัญหาที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือและเร่งพัฒนา คือ ปัญหาเรื่องเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกจากพื้นผิวถนนเสียหาย จำนวน3สาย โดยให้มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณที่สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงนาราง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตร ที่สำคัญของประชาชนในเขตอำเภอบึงนาราง โดยปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับทราบและเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่และหางบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

       นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน และมอบเงินทุนสนับสนุนอาชีพ พร้อมถุงยังชีพแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย พร้อมทั้ง และร่วมให้กำลังแก่หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ที่นำบริการมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในบูธต่างๆ จากนั้นได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบึงนาราง พร้อมปลูกต้นยางนา และปล่อยพันธ์ปลาภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงนารางอีกด้วย

       สำหรับโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” นี้จะออกให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละอำเภอของจังหวัดพิจิตร เพื่อให้คลอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งกิจกรรมกรออกหน่อยในวันนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบึงนารางเป็นจำนวนมาก

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....