Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ แบบเต็มคณะ และการหารือระหว่างอาหารค่ำ

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 สนับสนุนการรับรองวิสัยทัศน์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ.2030 เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1 การส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยเฉพาะ MPAC2025 กับ BRI บนหลักการ 3M 2. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน เพื่ออาเซียนที่เป็นแกนกลาง 3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม