Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา

กรมการปกครองพัฒนาระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจข้อมูลรายการทะเบียนที่ประชาชนยื่นคำร้องคัดสำเนาจากฐานข้อมูล และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษ (single Sign-on) จำนวน 12 ประเภท อาทิ ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนสมรส เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนงานทะเบียน 1548 และสายด่วนกรมการกุงสุล 0-2572-8442