Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ผังเมือง 2562 เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ

     โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ผังเมือง 2562 เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562" เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2K81KWE