Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รู้ยัง ! 7 มาตรการรัฐจัดให้ เพื่่อชาวมันสำปะหลังทั่วประเทศ

รู้ยัง ! 7 มาตรการรัฐจัดให้ เพื่่อชาวมันสำปะหลังทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปี 2561/62 มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติการดำเนินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 2 โครงการ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบี้ยในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดำเนินการจริง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2561/62 ประกอบด้วย โครงการรวม 7 โครงการ ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.)
3) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร10 ล้านบาท
4) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2 ล้านบาท
5) โครงการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 6.324 ล้านบาท
6) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด) โครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
7) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ