Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Change for Good : เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

 Change for Good : เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
-ถังขยะเปียก มีจุดเริ่มต้นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขยายผลต่อไปยังหน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน
-พี่น้องประชาชนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 10.5 ล้านครัวเรือน จาก 17.8 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ (60%)
-มีจังหวัดที่บริหารจัดการคัดแยกขยะ 100% แล้ว จำนวน 42 จังหวัด จาก 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60 ของทั่วประเทศ