Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อเท็จจริงกัญชาทางการแพทย์ #1

ข้อเท็จจริงกัญชาทางการแพทย์ #1

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และประชาชนทราบ เพื่อลดความสับสนของแพทย์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
แพทยสภาได้ตั้งอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใข้กัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 ฝ่าย กรรมการแพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ อย. กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากราชวิทยาลัยแพทย์ มาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประชาชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง

ดังนั้นในที่ประชุมกรรมการแพทยสภา 11 กค. 62 แพทยสภามีมติ ให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์สู่สาธารณชน ฉบับที่ 1 จำนวน 19 หน้าดังนี้
https://tmc.or.th/pdf/fact/Info_cannabis_final_tmc.pdf
แพทยสภา 11/07/2562