Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ครม.อนุมัติ 2.5 พันล้าน สร้างถนนยางพารา 670 เส้นทาง

ครม.อนุมัติ 2.5 พันล้าน สร้างถนนยางพารา 670 เส้นทาง

ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 2,568.78 ล้านบาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยการสร้างถนนเป็นจำนวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา จำนวน 17,435.040 ตัน เพื่อพยุงราคายางพาราในประเทศ

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 2568.78 ล้านบาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยการสร้างถนนเป็นจำนวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา จำนวน 17,435.040 ตัน เพื่อพยุงราคายางพาราในประเทศสำหรับงบประมาณที่อนุมัติจะจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้ว วงเงิน 1,645.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ทั้งนี้ได้อนุมัติงบประมาณให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 216,100 บาทการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้สร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มเติมอีก 670 เส้นทางในวันนี้ เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลเคยได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ 400 เส้นทาง ใช้ยางพาราไปแล้วประมาณ 2 หมื่นตัน